കറണ്ട് ബില്ല് എങ്ങിനെ കുറയ്ക്കാം

ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മാസാ മാസങ്ങളിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ബില്ല്. എന്നാൽ ഏതൊരു വീട്ടിലെയും കൂടിവരുന്ന കറണ്ട് ബില്ല് എങ്ങിനെ കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്.…

ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ

ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് ആവും വെള്ളം തീർന്നാൽ മോട്ടോർ ഓൺ ആവും വെറും 800 രൂപ മുതൽ വിലയിൽ. മിക്ക വീടുകളിലെയും ഒരു സ്ഥിരം പ്രശ്നമാണ് ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു…

AC വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

അസഹനീയമായ ചൂടിനെ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് എസി ഉപയോഗിക്കാത്ത വീടുകൾ കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒരു AC വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി…