ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ

ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് ആവും വെള്ളം തീർന്നാൽ മോട്ടോർ ഓൺ ആവും വെറും 800 രൂപ മുതൽ വിലയിൽ. മിക്ക വീടുകളിലെയും ഒരു സ്ഥിരം പ്രശ്നമാണ് ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു…